שו"ת בניית סוכה

תודה ל-Effi B על התמונה
תודה ל-Effi B על התמונה


 ב"ה, מוצאי יום כיפור תשפ"ג


שו"ת בניית סוכה

 

פיתקא טבא לכם ולכל ישראל!

 

 

מחיל אל חיל!

רבים נוהגים להתחיל את בניית הסוכה במוצאי יום כיפור (עי' רמ"א תרכד, ה ותרכה, א). ויש נוהגים לבנותה לפני יום כיפור ובכך עשיית הסוכה תצטרף להכריע לכף זכות ביום כיפור (עי' שע"ת תרכה, א). לאחר שקיבלנו על עצמנו ביום כיפור לעשות רצון ה', אנו מיד מיישמים זאת בבניית סוכה וקניית ארבעת המינים. ומי שחלש מהצום יכול לעשות התחלה מועטת.

בנוסף, החזרה בתשובה גורמת לבלימה מסוימת של כוחות החיים, שהתפרצו יותר מהראוי להם. כדי לחזק את הנפש, באים ימי הסוכות ומעצימים את הרצון הטוב שלנו, ימים של שמחה של מצוה (עי'  'אורות התשובה' ט, י).

סגולת הימים שבין יום כיפור לסוכות, שהם מלאים בעשייה של מצוה, עד כדי כך שאמרו חכמים (תנחומא, אמור ל): "'ולקחתם לכם ביום הראשון' – ראשון לחשבון עוונות". שעד סוכות אין לישראל שום עוון.

 


בניית סוכה

האם מותר לשים את הסכך לפני שיש דפנות?

לא. כמו בבניית בית, בונים קודם דפנות ואז סכך. גם העושה דפנות ע"י קורות או חוטים, עם רווחים קטנים ביניהם ("לבוד"), צריך לעשותם לפני הסכך.

מי שכבר התקין סכך לפני הדפנות, למנהג האשכנזים עליו להגביה את הסכך ולהחזירו (רמ"א סי' תרלה ומ"ב) וכן דעת הרב מרדכי אליהו (ע"פ הבא"ח ש"ר האזינו, ב); לפי הרב עובדיה יוסף אין צורך בכך (מקראי קודש לרב הררי ג, מא).

 

מהו הגובה המינימלי של הדפנות?

לפחות 80 ס"מ שהם עשרה טפחים. ויש מחמירים כחזו"א שיהיו 100 ס"מ. הדפנות אינן חייבות להגיע עד הסכך שמעליהן (שו"ע תרל, ט).

 

איך עושים דופן של "לבוד"?

התורה חידשה שאפשר לעשות 'דופן' עם רווחים גדולים מכיוון שבסך-הכל רואים שיש כאן מחיצה. יש מחמירים שלבוד מועיל רק בסוכה שיש לה ארבע דפנות (מג"א ומ"ב תרל, ז). אבל מנהג העולם להקל גם בסוכה רגילה, שיש בה שלוש דפנות (ילקוט יוסף תרל, ב ועוד). נחוצים שני תנאים להתיר דופן כזו:

1) הדופן תהיה מדבר יציב כגון קורות עץ, חוטי ברזל חזקים וכד'. חוטים אחרים נוטים לפעמים להתרופף ואינם נשארים מתוחים במשך כל ימי החג. גם אם יטען האדם שהוא יבדוק בכל יום אם החוטים צריכים חיזוק, אין הדבר מועיל בחג ראשון ובשבת, שבהם אסור למתוח את החוטים, מפני שבכך הוא מתקן את הסוכה. לכן יש להשתמש בחוטים חזקים שנשארים מתוחים.

2) הרווח בין קורה לקורה, וכן בין הרצפה לקורה הראשונה, לא יהיה יותר מ-23 ס"מ (שעה"צ תרלג, ו ופסק"ת, שצריך טפח מצומצם וזה יוצא 23.4 ס"מ). למעשה מספיק לשים 4 קורות בכל 20 ס"מ ואז מגיעים לגובה הנדרש של 80 ס"מ.

 

האם ב'סוכות נחלים' שבהן יש כמה מוטות מתכת בכל דופן, יש כבר "לבוד"?

יש כמה סוגים של סוכות נחלים. בחלקן, המרווח בין מוט למוט הוא 22 ס"מ ודופן כזו כשרה. בחלקן יש רווח גדול מדי, של 27 ס"מ, ויש להוסיף חוטים חזקים בין מוט למוט, ככתוב בסעיף הקודם.

 

האם דפנות מסדינים בלבד כשרות?

יש לוודא שהסדינים לא יכולים ליפול, כגון שיהיו מושחלים על מוטות המתכת, או קשורים בחוטים חזקים (עי' שו"ע תרל, י). אם הסדינים מתוחים היטב ואינם מתנודדים ברוח, יש מתירים לכתחילה ויש מחמירים. אך אם הם מתנודדים לצדדים 24 ס"מ או יותר, אין להסתמך על הסדינים. הפתרון הוא להוסיף קורות או חוטים חזקים של לבוד, מהרצפה עד גובה 80 ס"מ, כמו שהוסבר לעיל (עי' מ"ב תרל, מח וחזו"א עז, ו). בדיעבד, אפשר לשבת גם בסוכה כזו ולברך "לישב בסוכה" (ערוה"ש סע' לב, שלמת חיים סי' רנג ועוד).

 

יש לי שתיים וחצי דפנות – זה מספיק?

הדבר תלוי בכמה פרטים. נביא שני מקרים מצויים. במקרים אחרים כדאי לשאול רב. אשמח לבקר אצלכם ולראות את הסוכה כדי לתת תשובה מדויקת.

1) אם יש 2 דפנות שלמות וצמודות זו לזו (כמו האות ר), והדופן השלישית באורך של 56 ס"מ או יותר (שבעה טפחים), הסוכה כשרה. ואפילו אם אינה צמודה לדפנות השלמות (כמו האות ה) (שו"ע תרל, ג ומ"ב יח ושו"ע תרלא, ז).

2) אם 2 הדפנות השלמות מקבילות זו לזו (אחת מול השניה), צריך שהדופן השלישית תהיה מחוברת לאחת מהן, ותהיה באורך של לפחות 56 ס"מ, והסוכה כשרה. זאת בתנאי שלא נשאר רווח של יותר מ- 4.80 מטר (י' אמות) בין שתי הדפנות (רמ"א תרל, ג ומ"ב ס"ק יח).

 

האם דלת הזזה יכולה להיחשב לדופן?

אפשר להשתמש בצד החיצוני של קירות הבית כדופן לסוכה. במקרה שיש בקיר דלת הזזה – כל זמן שהדלת סגורה, הדופן נחשבת שלמה. כאשר הדלת פתוחה, הדופן חסרה (עי' פסק"ת תרל, ג). לכן יש לדאוג מראש שגם כאשר הדלת פתוחה, הדופן נחשבת לכשרה. הדבר תלוי בפרטים שונים בדיני דופן ועל כן מומלץ לשאול רב.

 

הסוכה צמודה לבית והגג עובר מעל חלק מהסוכה – מה דינה?

מותר לבנות סוכה כזו לפי הכלל בחז"ל שנקרא "דופן עקומה". כלומר רואים את הדופן כאילו היא מתעקמת וממשיכה בגובה, עד שמתחברת לסכך הכשר. שני תנאים נחוצים להתיר זאת:

א) המרחק בין הסכך הכשר עד הדופן הוא פחות מארבע אמות, כלומר עד 190 ס"מ.  

ב) בסוכה כזו צריך להיות רצף בין הדופן לסכך. ולכן הדופן תגיע עד למעלה ולא מספיקה דופן בגובה 80 ס"מ שמעליה יש אויר.

גם למעלה, בחלק שבין הסכך הכשר ובין הדופן, צריך להיות רצף בין הגג ובין הסכך הכשר. רווח של אויר (חלק מהסוכה שתחת כיפת השמיים) כשר רק כשהוא זניח, עד 23 ס"מ (עי' שו"ע תרלב, א ומ"ב ד).

גם כשיש פערי גובה – כגון שהגג הפסול בגובה 3 מטר מהרצפה ואילו הסוכה בגובה 2 מטר, והיכן שנגמר הסכך הכשר מתחיל הסכך הפסול (ראו איור, לקוח מספר פסק"ת תרלב, ד) – הסוכה כשרה. הרוצה להדר ימלא את החלק הריק בכיסוי כלשהו, אפילו פסול, כגון בד או יוטה (עי' אש"א סי' תרלב, פסק"ת סע' ד).

 


 האם מותר שהדופן תהיה רחוקה מהסכך?

מותר לבנות סוכה שבצידיה יש סכך פסול שמבדיל בין הסכך הכשר ובין הדפנות. והוא נקרא בחז"ל "דופן עקומה". שני תנאים נחוצים להתיר זאת: א) המרחק בין הסכך לדופן הוא פחות מארבע אמות, כלומר עד 190 ס"מ.  ב) ישנו סכך פסול שמחבר בין הסכך הכשר ובין הדופן. אבל אם יש אויר בשיעור ג' טפחים שהוא 24 ס"מ, הסוכה פסולה (עי' שו"ע תרלב, א ומ"ב ד).

 

מהם החומרים הכשרים לסיכוך?

שלושה תנאים נחוצים כדי שהסכך יהיה כשר: שיהיה עשוי מהצומח, תלוש מהקרקע ולא עבר עיבוד שמאפשר לו לקבל טומאה (שו"ע תרכט, א). לכן פלסטיק, בטון ומתכת פסולים לסיכוך.

קורות עץ דקות כשרות לסיכוך. אבל אם עשו מהן כלי כגון מיטה או כסא, הן מקבלות טומאה ופסולות לסיכוך אפילו לאחר שפירקו אותן לחתיכות (שו"ע תרכט, א-ב).

 

מה דין סוכה שמעליה עוברים ענפים של עץ?

הסוכה צריכה להיות מתחת לכיפת השמיים. אם ישנו עץ שענפיו נמצאים מעל הסוכה, הדבר עשוי להיות בעייתי ולכן כדאי לשאול רב.

 

האם "סכך לנצח" כשר לכתחילה?

לכתחילה אין לשים את הסכך על דבר שפסול בעצמו לשמש כסכך. דין זה נקרא "מעמיד", כלומר מה שמעמיד ומחזיק את הסכך, צריך להיות מחומר שכשר בעצמו לסכך. בדיעבד אם עשו כך, הסוכה כשרה ומותר לברך בה "לישב בסוכה" (מ"ב תרכט, כב; חזו"ע סוכות עמ' מד).

"סכך לנצח" עשוי מקנים דקים המחוברים זה לזה בחוטים. אם החוטים המחברים עשויים מהצומח כגון מכותנה, הסכך כשר (ע"פ בה"ל תרל, א; יחו"ד א, סד). אם החוטים המחברים עשויים ממתכת, שהוא חומר שפסול לסיכוך, אין לאשכנזים לכתחילה לסכך בו (הרב דב ליאור באתר 'ישיבה').

 

האם אפשר לשים סכך על קורות מתכת או על קיר אבן?

אין לשים את הסכך על קורות מתכת, כפי שהוסבר מקודם, מדין "מעמיד". על כן סוכה שהשלד שלה עשוי ממתכת, יש להניח על השלד כמה קורות עץ (שהוא חומר שכשר לסיכוך) ולשים עליהם את הסכך.

אבל מותר לכתחילה להשעין את הסכך על עמודים מבטון או אבן, שבהם לא גזרו חכמים (מ"ב תרכט, כב; מקראי קודש לרב הררי ד, מא).

בנוסף, אין לחבר את הסכך לקיר או לדפנות עם מסמרים או ברגים, כי סוכה צריכה להיות מבנה ארעי ולא כבניית קבע. יש אומרים שאפילו בדיעבד ראוי שלא לשבת בסוכה כזאת (עי' שעה"צ תרלג, ו, מג"א וא"ר).

 

האם ניתן לחזק את הסכך עם אזיקונים מפלסטיק?

כן, מפני שהסכך עצמו נשען על מוטות עץ וכד', שהם כשרים לסיכוך, ואם כן האזיקונים אינם ה'מעמיד' של הסכך. אולם במקום שיש רוחות ובלי חיזוק של אזיקונים הסכך יעוף ברוח מצויה, יש מקום להחמיר ולקשור את הסכך עם חוטים מעץ או כותנה; או לשים קורת עץ מעל הסכך, ואותה לקשור עם אזיקון (שאז האזיקון מחזיק את הקורה שמחזיקה את הסכך, וזה "מעמיד דמעמיד" שמותר - מ"ב תרכט, כו).

 

האם פרגולה יכולה לשמש כסכך מבלי לשים סכך נוסף עליה?

ישנם פרטי דינים רבים בכך. בדרך כלל פרגולה אינה כשרה לכתחילה לסכך ואפשר להתייעץ עם רב.

 

האם ניתן לשים סכך מעל פרגולה?

כאמור, קשה להכשיר פרגולה בתור סכך. הפתרון הוא לשים סכך כשר מעל הפרגולה.

אם קורות הפרגולה עשויות מעץ או מבטון, ניתן לשים ישירות על הפרגולה את הסכך הכשר. אבל אם קורות הפרגולה עשויות ממתכת, שהוא חומר הפסול לסיכוך, יש לשים מעל הפרגולה קורות עץ דקות, ומעליהן לשים את הסכך.

 

האם מותר לבנות סוכה סמוך לשבת?

מפני כבוד השבת, הורו חכמים שלא לעשות מלאכה סמוך לשבת, ואפילו לצורך מצוה כמו בניית סוכה. ניתן לסמוך על הדעות שמתירות עד זמן 'מנחה קטנה', שהוא בערך כשעתיים לפני שבת (ע"פ מג"א, ט"ז וא"ר ריש סי' רנא; והמ"ב תרכה, ב בשם הפמ"ג מתיר רק עד חצות).

וידויים מבוארים ליום כיפור

 

וידויים מבוארים ליום כיפור

 

הנה כמה וידויים שקיבלתי, עם ביאור שמאפשר להרחיב את המבט על מה שאומרים בתפילות יום כיפור. ולמצוא נקודות שנוגעות בי.

איני אחראי על התוכן.

ויש גם וידוי עם מקום ריק ליד כל שורה. אפשר להדפיס ולכתוב לעצמך מה שנוגע אליך השנה.

גמר חתימה טובה!!


וידוי מבואר מהרב יצחק יעקובוביץ'וידוי מבואר מידידי הרב יוני לביאוידוי עם מקום ריק למילוי עצמי, מהרב יצחק פייגלין


התשובה (8) - היכולת לסלוח

שו"ת ליום כיפור (שנת תשפ"ג)

שו"ת ליום כיפור

הרב יוני דון-יחייא

 

תחילת הצום: 17:49

סיום הצום: 18:56

 

הכנות לצום

אפשר עצה טובה כדי לזכות לסליחה וכפרה ביום כיפור?

כלל גדול מסרו לנו חכמינו (ראש השנה יז, א):

"אמר רבא: כל המעביר על מידותיו – מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר "נושא עוון ועובר על פשע", למי נושא עוון? למי שעובר על פשע". כלומר, באותו אופן שבו אדם נוקט כלפי חברו, כך נוקטים כלפיו בשמיים.

"דלמעלה דנין מידה כנגד מידה. וצריך למחול לחברו אפילו אם עיוות כנגדו במזיד ובמרד, ואז מוחלין לו גם כן אפילו על המזידות!" (שעה"צ תרו, ח).

לכן גם אם הפוגע לא הגיע לבקש סליחה, ראוי שמעצמך תמחל לו. הנוהג לפנים משורת הדין עם חברו, ממשיך על עצמו משמיים במידה כנגד מידה את רחמי ה', לפנים משורת הדין.

בנוסף, בימים אלה אנו עוסקים בהשגחת ה' עלינו, וקל יותר להבין שהכל משמיים. במקום להתעסק בפוגע, מדוע עשה מה שעשה וכדומה, אפשר להתמקד פנימה, שוודאי יש סיבה שגרמה לכך שנגרם לי צער.

 

מהו מנהג הכפרות?

יש נוהגים לשחוט תרנגול ויש נוהגים לתת צדקה. כל אחד יעשה כמנהגו. נוהגים לתת גם בעבור ילדים ואפילו בעד עובר (רמ"א תרה, א).

הנוהגים לתת צדקה בתור כפרות לוקחים סכום כסף שניתן לקנות בו עוף, ואומרים את הנוסח הכתוב במחזורים. כשמסובבים את הכסף מעל הראש, במקום לומר "זה התרנגול ילך למיתה", אומרים "זה הכסף ילך לצדקה" (עי' מ"ב ב).

את הכסף נותנים לצדקה. אם אין אפשרות לתת באותו יום, ניתן לשמור אותו בשקית עם פתק ("צדקה") עד אחרי יום כיפור, כדי שלא ישתמשו בו בטעות וישכחו שהוא מיועד לצדקה.

 

מה אוכלים בסעודה המפסקת?

כדי לכבד את הסעודה נוהגים לאכול בה עוף (מ"ב תרח, טז). גברים נמנעים מלאכול בסעודה זו ביצים ומאכלי חלב חמים, ואם אוכלים בשר ממילא אסור (רמ"א תרח, ד ומ"ב יח; ילקוט יוסף).

טוב לצחצח שיניים לפני הצום כדי שלא יישארו שאריות אוכל בפה. וגם לבריאות השיניים, משום שהצחצוח הבא יהיה רק במוצאי הצום.

 

מה מברכים בהדלקת הנרות?

נוהגים להדליק נרות לפני כניסת יום כיפור, ומברכים עליהם (רמ"א תרי, ב; בא"ח ש"ר, וילך, ט).

נשים מברכות שהחיינו בהדלקת הנרות (שם). לפי הרב עובדיה תברך בסוף ההדלקה ולאחר שתחלוץ מנעליה, כי בברכת שהחיינו מקבלת עליה את קדושת יום כיפור (חזו"ע עמ' רנז). נשים הנוהגות לברך, ישימו לב שלא לברך פעם נוספת שהחיינו בסוף 'כל נדרי' (שעה"צ תריט, ז).

 

האם יש להדליק נר נשמה?

כן. רבים מדליקים לפני כניסת הצום נר נשמה על הורה שנפטר (רמ"א תרי, ד). גם מי שהוריו חיים ידליק נר נשמה בשביל ברכת "בורא מאורי האש" בהבדלה במוצאי הצום, ראו בהמשך לגבי הבדלה.

 

הלכות יום כיפור

האם די בכך שאשמע את החזן אומר כל נדרי?

כל אחד ואחת יאמר עם החזן בלחש את 'כל נדרי', משום שכולם צריכים להתיר את נדריהם (מ"ב תריט, ב). ובפרט נשים, שלא השתתפו בהתרת נדרים בערב ראש השנה.

 

אילו מלאכות אסורות ביום כיפור?

בשונה מחגים אחרים, דיני יום כיפור זהים לשבת ואין בו כל היתר של 'אוכל נפש', העברת אש וכדומה (שו"ע תריא, ב).

בנוסף, ישנם חמישה איסורים (שו"ע תריא, א): אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה בשמן, נעילת מנעל עור ואישות.

 

האם מותר לצחצח שיניים?

אין לצחצח שיניים, אפילו מי שמצטער מאוד ללא צחצוח (רמ"א תריג, ד ומ"ב תקסז, יא. בשונה מט' באב שהתירו למי שמצטער מאוד). אפשר לצחצח עם מברשת בלי משחה ובלי מים.

 

מה כלול באיסור רחיצה?

אין להתקלח ואפילו לא לרחוץ ידיים או פנים. אין לשטוף כלים (עי' שו"ע תריג, א). אין לטבול במקוה ביום כיפור. גם אשה שהגיע זמן טבילתה תמתין למוצאי יום כיפור (שו"ע תריג, יא-יב). לצורך הפסק טהרה מותר לרחוץ את האיזור (מ"ב תריג, לא).

רחיצה שאינה לתענוג מותרת: בבוקר נוטלים ידיים 3 פעמים רק עד סוף האצבעות, בלי כף היד. מותר לנקות עם מעט מים לכלוך בעיניים, אבל אין להעביר ידיים רטובות על הפנים לנקותם.

אחרי שירותים נוטלים ידיים עד סוף האצבעות כדי לנקותן מלכלוך או כדי שאפשר יהיה להתפלל (שו"ע תריג, ב-ד ומ"ב ט).

מותר לנקות במים תינוק שהתלכלך. אם היד התלכלכה, למשל אחרי החלפת טיטול, מותר לרחוץ את המקום המלוכלך, ואם צריך אפשר גם עם סבון (פניני הלכה ט, ב).

יוצא דופן הוא כהן שעולה לדוכן שנוטל כל ידיו כרגיל ולא עד קצה אצבעותיו (מ"ב תריג, ז).

 

מהו איסור סיכה?

אסור למרוח שמנים על הגוף. אבל משחה רפואית מותרת (שו"ע תריד, א). אם אינה נוזלית, יניח אותה ('יתופף') על הגוף, בלי למרוח אותה, משום איסור ממרח.

 

מה דין דאודורנט ובושם?

אין לשים אותם על הגוף כדי שינדוף ריח טוב, מכיוון שכל הרטבה של הגוף אסורה. אבל אם המטרה היא למנוע ריחות רעים, מותר (הרב מרדכי אליהו במקראי קודש עמ' קמט; הרב דב ליאור באתר 'ישיבה'. ויש שאסרו מדין רחיצה או סיכה – הרב אלישיב והרב נבנצל במקראי קודש הנ"ל).

דאודורנט מוצק שצריך למורחו אסור בכל שבת וחג משום מלאכת 'ממרח'.

 

איזה נעליים לובשים ביום כיפור?

אסור ללבוש נעל או סנדל שיש בהם עור. חומרים אחרים מותרים (שו"ע תריד, ב). ראוי להחמיר שלא ללבוש נעל נוחה וחזקה שרגילים להשתמש בה בכל השנה, כגון סנדלי שורש (מ"ב תריד, ה).

 

מהם דיני איש ואשתו?

יחסי אישות אסורים. יש להרחיק את המיטות ולנהוג דיני הרחקה במהלך יום כיפור (שו"ע תרטו, א).

 

מה דין חולה ביום כיפור?

הרחבנו על כך בנפרד. מוזמנים להתקשר ולשאול.

 

האם מותר להריח בצום טבק ובשמים?

מותר להריח טבק ובשמים ביום כיפור. וטוב להריח מדי פעם בשמים כדי להשלים מאה ברכות ביום (מ"ב תריב, יח).

 

האם חייבים לעמוד באמירת הוידוי?

את הוידוי יש לומר בעמידה, שהיא דרך הכנעה, ואין להישען על שולחן וכד' (שו"ע תרז, ג ומ"ב).

טוב להתכופף בוידוי כמו בזמן שאומרים "מודים אנחנו לך", או לפחות לכוף מעט את הראש (מ"ב ושעה"צ שם).

חולה או יולדת שאינם יכולים לעמוד, יאמרו וידוי בישיבה או אפילו בשכיבה (ועי' ברכ"י קלא, ח, ושעה"צ יב).

 

סיום הצום

מתי מותר לאכול ולשתות?

עם סיום הצום לפי השעה המתפרסמת בלוחות, מותר לאכול ולשתות לאחר שמבדילים (מ"ב תרכד, ג).

מי שחלש/ה מאוד, יכול להקל כ-20 דקות לאחר השקיעה (חזו"ע עמ' שפח).

אשה שרוצה לאכול יכולה להבדיל לעצמה, כולל ברכת "מאורי האש", ואינה צריכה לחכות שבעלה יחזור (שו"ע רצו, ח; ציץ אליעזר יד, מג; שש"כ סא, כד). ותשתה מהכוס, אף אם בשאר השנה היא מקפידה שלא לשתות מכוס ההבדלה (מ"ב רצו, לה).

אשה שחיכתה לבעלה, והוא כבר שמע הבדלה בבית הכנסת, יכול להבדיל שוב בשבילה. אבל עדיף שתבדיל לעצמה (ילקוט יוסף רצו, יג-טז; פניני הלכה שבת, עמ' 136).

 

מדוע במוצאי יום כיפור סדר ההבדלה יוצא דופן?

במוצאי יום טוב מברכים רק על היין ("בורא פרי הגפן") וברכת ההבדלה ("המבדיל"). ואילו במוצאי יום כיפור מברכים גם "בורא מאורי האש" בדומה למוצאי שבת. מדוע?

הטעם לכך הוא שבמוצאי שבת מברכים בגלל שהאש נבראה במוצאי שבת. ואילו במוצאי יום כיפור מברכים כדי להדגיש שהעברת אש היתה אסורה במשך היום, בשונה מחג רגיל שהדבר מותר. לכן תיקנו לברך על אש שדלקה כל השבת, להראות שלא השתמשנו בה עד כה. על כן מדליקים לפני החג נר נשמה ועליו מברכים בהבדלה.

אם אין נר או שהנר נכבה, אפשר להדליק מנר הנשמה של השכנים.

אם לא מוצאים נר כזה, לא מברכים על האש (שו"ע תרכד, ד-ז ומ"ב, בה"ל ושעה"צ).

על הבשמים אין נוהגים לברך (שו"ע תרכד, ג ומ"ב).

 

קידוש לבנה.

נוהגים לקדש את הלבנה במוצאי הצום. המהדרים נוטלים ידיהם לפני כן ג' פעמים, מכיוון שעד כה נטלו בצום רק עד סוף האצבעות ולא את כל היד (עי' פסקי תשובות תקנא, לא).

 

שנה טובה ושמחה, בריאה ומשמעותית

וגמר חתימה טובה!!