האם אבל על אחד מהוריו יכול להשתתף בהושענות בסוכות?

האם אבל על אחד מהוריו יכול להשתתף בהושענות בסוכות?


הרחבה לדברים שנכתבו בספרי "לימים טובים" עמ' 97

לרכישת הספר לחצו כאןיש בכך מחלוקת: 


כתב החיי אדם חלק ב-ג כלל קמח: ומי שהוא אבל, יש אומרים דאינו מקיף. והמקיף, לא הפסיד, ושכר מצוה בידו (תר"ס).


בגשר החיים עמ' רס כתב שלפי הרמ"א לא יקיף אבל בהושענא רבה וביום טוב מותר. ומי שרוצה לסמוך על הבית יוסף שמותר בכל חול המועד, רשאי. ובשמחת בית השואבה יכול לומר שיר המעלות אבל לא לרקוד. 


בספר רץ כצבי עמ' שסב כתב בשם הרב יוסף שלום אלישיב שאין שום שמחה כיום בהקפות, אלא תחנונים ולכן כיום מותר. ראו שם שפעם היה לאחד בלבד ד' המינים והכבוד והשמחה בהקפות היו לעילא לעילא.


לאור כל זאת נראה לענ"ד שיכול האבל להקיף (אם ירצה) בכל ימי החג. וכך כתבתי בספרי.

 

הנה דברי הספר רץ כצבי, אבלות, סי' כד