דיני גילוח הזקן ופאות הראש

 ב"ה

 

דיני גילוח הזקן ופאות הראש

סיכום קצר

[להרחבה ומקורות – עיינו בקובץ המורחב]

הרב יוני דון-יחייא


שני איסורים נאמרו בתורה: "לֹא תַקִּפוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם, וְלֹא תַשְׁחִית אֵת פְּאַת זְקָנֶךָ" (ויקרא יט, כז). מאז ומקדם צורת היהודי היתה ניכרת גם בחזותו החיצונית. מעבר לכך, גם לפי חכמי הסוד ברכה רבה נשפעת על האדם בזכות מצוה זו של פאות הראש והזקן.

 

פאות הראש

א.    בציור להלן ניתן לראות את שטח הפאות שאסור לגלח אותו עם מכונה מספר אפס (עי' מכות כ, א. שו"ע יו"ד קפא ,ט).

המגלח עד העצם של האוזן (מסומן באות א) יש לו בודאי על מה לסמוך (חת"ס. וכן הורו הרב נבנצל, הרב דב ליאור והרב יעקב אריאל).

המקפיד עד תחילת התנוך (מסומן באות ב) – טוב ונכון הדבר (לפי ה'אמרי-יושר' ו'אז-נדברו' הוא מדינא; הרב י"ץ רימון מורה שלכתחילה כך ראוי).

ב.    מי שהפאות שלו רחבות, וממשיכות קצת לכיוון של הפנים (מעל הקו שמסומן באות א') – שיער זה הוא חלק מהפאות, ואסור לגלח אותו עם מכונת גילוח וכד' (ע"פ 'פאות כהלכה' עמ' מא).

ג.     שימוש במכונת תספורת באיזור פאות הראש: מוסכם שאסור במספר אפס (שו"ע קפא, ג).

גם 'לסדר' את הפאות בסיום התספורת אסור, באיזור שצמוד לצד של האוזן, ומעל האוזן; לכן יש לומר לספּר שיסדר את איזור הפאות עם מספריים (ע"פ קפא, ט). נכון להזכיר זאת מראש לספר, כי יש שטועים מחוסר ידיעה.

ד.     גם לספר את כל ראשו במספר אפס אסור (שו"ע קפב, ב וש"ך שם סק"ד).

ה.    לפי עיקר הדין מותר לספר את הפאות במכונה מספר 1 (כדעת הקצש"ע וחכמת אדם; וכך גם הורה הגר"מ אליהו זצ"ל).

אולם אם אין קושי להחמיר, עדיף להשאיר 4-5 מ"מ שזה מספר 2 במכונה ("מהיות טוב" לחוש לדעת החת"ס).

ו.       נחלקו הפוסקים אם מותר לתלוש שערה מהפאות ביד (הערוך-לנר אוסר, רע"א מסתפק, ולחת"ס ופ"ת מותר). למעשה עדיף שלא לתלוש ללא צורך.

 

פאות הזקן

ז.      מעיקר הדין מותר לגזור את הזקן עם מספריים צמוד לעור (שו"ע ופוסקים רבים, שלא כדעת החת"ס, צ"צ ועוד שאסרו).

אבל יש להיזהר שלא להזיז את הסכין התחתון של המספריים, שנוגע בעור, שמא בטעות יחתוך לבדו (רמ"א).

ח.    גידול זקן – יש אומרים שכך צריך על פי הזוהר הקדוש והאר"י ז"ל (צ"צ ועוד). יש כותבים שזו צורת יהודי (עי' שבת קנב, א: "הדרת פנים – זקן"; אגרות ראיה ב עמ' קא). אך לפי עיקר הדין אין חיוב לגדל זקן.

ט.    מותר מן הדין להסיר את שערות הזקן עם פינצטה או לתלוש שערה מהזקן ביד (ע"פ השו"ע הנ"ל ומכות כא, א). ויש מחמירים שלא לתלוש (צ"צ; וגם ע"פ הקבלה יש אומרים שאסור - בה"ט מהאריז"ל).

 

י.       מכונת גילוח

נכון שכל אחד יקבל הוראה אישית של רב בדין מכונת גילוח. זאת מכיון שפוסקים רבים אוסרים מכונה, אך המקבל הוראה אישית של רב שמיקל בדבר, יכול לסמוך עליה. כמו כן נציין שיש פוסקים שמתירים רק מכונה שנבדקה על-ידם אישית (הרב אליהו), ויש שמתירים דגמים מסויימים (הרב שבתי רפפורט).

למשתמשים במכונה יש לשים לב שלא להגיע לשטח פאות הראש (לעיל סע' ב) מכיוון שההיתר להשתמש במכונה הוא דווקא באיזור הזקן, ולא בפאות הראש.

יא.  פירוט הדעות במכונת גילוח:

א) אסורה כל מכונה משום שנאסרו מספריים כעין תער בזקן (צ"צ, חת"ס). או משום שמגלחת למשעי ואין רואים אח"כ שערות (מנח"י, שבט הלוי). או משום שיש לחשוש שהסכין עצמה נוגעת בעור וחותכת לבדה, וזהו תער לכל דבר (שמועה בשם החזו"א).   

ב) מותרת מכונה שהסכין הפנימית שבה אינה יכולה לחתוך שערה בפני עצמה (חידושי הרח"ה, משנה הלכות). ויש מחלוקת אם כל המכונות מאותו דגם שוות הן (הרב שבתי רפפורט) או שכל מכונה ומכונה צריכה בדיקה בפני עצמה, משום שיש הבדלים קטנים בין מכונה למכונה (הגר"מ אליהו, וכך ראיתי בשם תלמידיו של האג"מ).   

ג) מותרת כל מכונה, כל עוד אינו מצמיד את המכונה לעור (גרצ"פ פרנק, וכך מורה בימינו הרב אברהם יוסף).  

ד) מותרת כל מכונה. או מפני שאינה יכולה לחתוך הרבה שערות ארוכות בבת אחת, אלא רק זיפים (הרב רבינוביץ'). או מפני שמכונה, שפועלת בשילוב הרשת, מוגדרת כ'מספריים' ולא 'תער'. אבל אם יש חור ברשת והסכין הפנימית מסוגלת לחתוך לבדה, אסור להשתמש (הרב יהושע בן מאיר).  

ה) דעות ביניים: הרב עובדיה יוסף כתב שמי שיכול שלא להתגלח במכונה, תבוא עליו ברכה. אך לדינא מותר כשאינו מהדק את המכונה. וכן כתב בילקוט יוסף שמותר כשאינו מצמיד ויכול להרגיש אחר כך את עיקרי השיער. הרב דב ליאור כתב שמי שיכול להשתמש עם מכונות עתיקות - שישתמש, וכדי לצאת ידי כל השיטות מומלץ להשתמש עם משחה שמשירה שיער במקום מכונה, כיון שהשימוש במכונה אינו פשוט. כעין זה מורה הרב שלמה אבינר.

 

יב.  גידול פאות ארוכות: אין שום חיוב לגדל פאות ארוכות. אלא יש בזה הידור מצוה (ארץ צבי), התרחקות מאיסור (יש"ש) ונוי ליהודי שנבדל מהגויים (משנה הלכות). וכך נהג האר"י ז"ל (דרכי תשובה).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה